Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej >>> STATUT

STATUT
FUNDACJI OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ


ROZDZIAŁ 1
Nazwa, teren działania, siedziba.
 1. Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej - w dalszej części Statutu zwana Fundacją - została ustanowiona przez Fundatorów:
  • Przemysława Radwańskiego
  • Ewę Smuk
  • Tannę Jakubowicz
  • Jarosława Grodowskiego
  aktem notarialnym z dnia 11 lutego 1992 r. i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
 4. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Ochrony Środowiska.
ROZDZIAŁ 2
Majątek i dochody Fundacji.
 1. Fundacja czerpie środki finansowe z:
  • darowizn, spadków i zapisów
  • dotacji otrzymywanych ze źródeł krajowych i zagranicznych
  • dochodów z działalności gospodarczej
  • dochodów z seminariów, wykładów, warsztatów, kursów i innych imprez publicznych
  • innych źródeł.
 2. Majątek wskazany w r. 2 p. 1 służy realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile donatorzy nie postanowili inaczej.
 4. Donatorzy mogą określić cel, na który przeznaczają swe dary, o ile mieści się on w zakresie działania Fundacji.
ROZDZIAŁ 3
Zasady, formy i zakres działania Fundacji.
 1. Celem Fundacji jest:
  • prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w formie organizowania i finansowania szeroko rozumianej działalności wpływającej na rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
  • inspirowanie i tworzenie form kulturowych sprzyjających całościowemu oglądowi świata i człowieka.
  • poszukiwanie i propagowanie nieagresywnych wobec otoczenia sposobów życia, działania i wytwarzania.
  • prowadzenie badań i wdrażanie metod promujących ekologiczne rolnictwo, budownictwo i planowanie przestrzenne.
  • szkolenie i wspieranie merytoryczne oraz materialne środowisk zajmujących się działalnością ekologiczną.
  • prowadzenie edukacji i profilaktyki w zakresie szeroko rozumianego zdrowia.
  • organizowanie niezależnych placówek badających stan środowiska naturalnego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, warsztatów itp.
  • opracowywanie i pilotowanie programów edukacyjnych na zlecenie szkół i innych placówek.
  • prowadzenie działalności promocyjnej w kraju i za granicą.
  • prowadzenie i popieranie działalności placówek edukacyjnych w zakresie realizacji celów Fundacji.
  • prowadzenie niezależnej działalności wydawniczej w postaci książek, czasopism, pozycji fonograficznych i audiowizualnych.
  • organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji o tematyce ekologicznej.
  • gromadzenie środków finansowych i dóbr materialnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w celu pokrycia wydatków związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.
ROZDZIAŁ 4
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ 5
Władze Fundacji.
 1. Władzami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Radę Fundacji tworzą Fundatorzy wymienieni w r.1 p. 1 oraz osoby powołane jednogłośnie przez Radę.
  Do zadań Rady Fundacji należy:
  • określanie głównych kierunków działania Fundacji,
  • przyjmowanie sprawozdań z wykonania rocznych planów Fundacji,
  • wprowadzanie zmian w niniejszym Statucie,
  • formułowanie strategii w zakresie finansowania programów Fundacji,
  • wybór i zmiany w składzie Zarządu Fundacji,
  • uchwalanie regulaminów Rady i Zarządu Fundacji.
  • powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji.
 3. Rada Fundacji zwoływana jest w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 4. Wybór Zarządu Fundacji, zmiana Statutu i przeprowadzenie zmian w składzie Zarządu wymaga większości 75 procent głosów obecnych członków Rady Fundatorów. Przy podejmowaniu pozostałych uchwał i decyzji wymagana jest zwykła większość głosów.
 5. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa oraz jednego wice-Prezesa. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i pełnią swoje funkcje społecznie lub pozostają w stosunku pracy.
 7. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację przyjętych programów oraz całokształt spraw organizacyjnych i finansowych.
 8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 9. Pełnomocnicy Zarządu działają w granicach ich umocowania. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.
 10. Zarząd prowadzi listę osób prawnych, fizycznych krajowych i zagranicznych, które dokonały darowizn na rzecz Fundacji.
ROZDZIAŁ 6
Połączenie z inną Fundacją, zmiana celu oraz rozwiązanie Fundacji.
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach uchwałą Rady Fundacji.
 2. Likwidacja Fundacji następuje w przypadku osiągnięcia celów, dla których była ustanowiona lub w przypadku wyczerpania środków i majątku Fundacji bez możliwości ich odtworzenia.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundatorów w drodze uchwały, decydując między innymi o przeznaczeniu pozostałego majątku Fundacji.
 4. Na okres likwidacji Zarząd Fundacji wyznacza likwidatora, wyposażając go w niezbędne uprawnienia i środki do zakończenia spraw bieżących Fundacji.
 5. Majątek pozostały w wyniku likwidacji Fundacji jest przeznaczony na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
/-/ Jarosław Grodowski
/-/ A. Jakubowicz-Mont
/-/ Przemysław Radwański
/-/ Ewa Smuk

Aneks do Statutu Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

Działalność gospodarcza Fundacji.
Przedmiot działalności gospodarczej: w szczególności: /-/ Jarosław Grodowski
/-/ A. Jakubowicz-Mont
/-/ Przemysław Radwański
/-/ Ewa Smuk